Hva REK Midt visste

REK Midt har valgt å opprettholde den etiske godkjennelsen av studien på Lightning Process som behandling mot ME. De har også avvist alle klager fra pasienter og pårørende som lever med sykdommen, ignorert britiske helsemyndigheters advarsel mot LP, og sett bort i fra forskning som viser at ME er en fysiologisk sykdom.

I dette innlegget vil jeg offentliggjøre deler av min bekymringsmelding for å gi omverden innsyn i hva de visste om ME og LP før de fattet sin beslutning. Men først litt bakgrunnsinformasjon.

Hvem er REK Midt?

REK er forkortelsen til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og deres mandat er å vurdere om forskning som omhandler menneskers liv og helse er etisk forsvarlig å gjennomføre. REK Midt er komiteen for forskningsprosjekt i Midt-Norge og er tilknyttet NTNU.

2011 – Landet som ville hjelpe

I år blir det 10 år siden stortingspolitikere fikk tilsendt boken «De Bortgjemte – og hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom» av Jørgen Jelstad. Fra stortingets talerstol var støtten stor:

Erna Solberg, daværende Høyre-leder, nå statsminister (2013 – ):

«Det er et kampskrift, men det er viktig, tror jeg, for alle som driver med helsepolitikk, å ta inn over seg hvordan prestisjen kan sørge for at helsegevinsten ikke står i fokus. Det er historier om arroganse i helsevesenet, det er historier om omsorgssvikt i førstelinjetjenesten, og det er historier om mennesker som møter et velferdssamfunn og et hjelpetilbud gjennom Nav uten forståelse.»

Sonja Irene Sjøli, daværende stortingsrepresentant for Høyre:

«Den skildrer hvor vanskelig det er for ME-syke å få en verdig behandling innenfor det offentlige helsevesen, og den gir en dokumentasjon av enkelte fagmiljøers motvilje mot å ta denne sykdommen alvorlig som en somatisk sykdom. Den skildrer også hvor krenkende pasientbehandlingen kan bli når man ikke forstår eller respekterer hvor invalidiserende denne sykdommen kan være. Det er sterk lesning.»

Laila Dåvøy, daværende stortingsrepresentant for KrF:

«Boken til Jørgen Jelstad er kjempeviktig, men den er skremmende. Egentlig burde den ha blitt lærebok for alt helsepersonell, fordi andre pasienter med andre sykdommer tidligere, som ikke har blitt trodd, på mange måter har opplevd mye av det samme som ME-pasienter opplever i dag.»

2020 – Landet som sviktet

Det skapte sjokk og vantro blant pasienter og pårørende da det for 1 år siden ble kjent at norske helsemyndigheter og Nav hadde stilt seg bak forskning på tankens kraft som behandling mot ME.

Minst 8-9 personer sendte inn bekymringsmelding. Noen tok for seg studiedesign og metode, og konkluderte med at studien er “Kynisk, uetisk og uforsvarlig,” imens jeg valgte folkeopplysning. Studien ble likevel godkjent av REK Midt 16. november 2020, og 28. januar 2021 ble det kjent at de står ved godkjennelsen – etter å ha mottatt 8 klager.

REK Midt skal ifølge seg selv være samfunnets vaktbikkje. Deres mål er å beskytte forskningsdeltakerne. Du kan jo vurdere selv hvem sine interesser de ivaretar?  

Dette er kopi av min bekymringsmelding:

Overordnet formål med bekymringen

 • At utvalgte deltakere lider av en psykosomatisk stressrelatert tilstand (Nevrasteni F48.0), feildiagnostisert som CFS/ME (G93.3, nevrologisk sykdom).
 • At studien gjennomføres for at LP skal bli offentlig godkjent behandling for CFS/ME, før det foreligger en biomarkør som kan skille de ulike pasientene fra hverandre.
 • At pasienter som er rammet av en nevroimmun sykdom (G93.3) vil bli pålagt feil og potensielt skadelig behandling for å få innvilget trygderettigheter.
 • At Live Landmark [doktorgradsstipendiat] har økonomisk interesse i studiens resultat, og at flere i prosjektgruppen har satt sin prestisje på spill ved å hevde at CFS/ME utelukkende er en psykosomatisk lidelse som kan kureres av LP/mentale teknikker.

Hvem er Live Landmark?

Landmark er en tidligere journalist i VG, som ble frisk av Lightning Process (LP) på 4 timer i 2007. Sommeren 2008 var hun utdannet LP-instruktør, og allerede pr. 31/12/09 hadde hun tjent 5 millioner kroner. I 2011 skrev Finansavisen at Landmark hadde tjent 10 millioner på sin kursvirksomhet.

I 2011 uttalte hun til Romerikes Blad:

«Det å få LP godkjent i det offentlige systemet vil gjøre at man kan nå ut til flere. Nav burde dekket kurset, og gjør det allerede ved enkelte lokalkontorer. Vi har en vei å gå, men jeg synes vi er godt på vei, sier hun.»

I 2019 uttalte prof. Wyller, som er med i det aktuelle forskningsprosjektet, til ABC Nyheter:

«Når dokumentasjonen er på plass, vil det offentlige kunne godkjenne LP og dekke behandlingen.»

Landmark oppgir på sin hjemmeside at hun driver oppsøkende og «aktivt påvirkningsarbeid ovenfor helsevesenet og offentlige myndigheter slik at de skal kunne møte mennesker med subjektive helseplager på en bedre måte.» Samt at hun bistår med erfaringsformidling til helsepersonell.

Resultatet av hennes lobbyvirksomhet kan leses i innlegget: «En Messias i norsk helsevesen?»

Hva er ME?

USA

Centers for Diseases Control (CDC): “ME/CFS is a disabling and complex illness.”

National Institute of health (NIH): «Although the cause of ME/CFS remains unknown, symptoms may be triggered by an infection.”

Helsedep. i New York: It is possible that the symptoms of ME result from an abnormal response by the immune system, most often to an infection. ME is not a psychiatric disorder.»

Dr. Fauci, direktør ved NIAID og rådgiver til Det Hvite Hus, har ved minst tre anledninger uttalt at COVID-19-pasienter har utviklet et sykdomsbilde tilsvarende ME/CFS (PVUS).

Norge

I Norge derimot er det en helt annen definisjon og tilnærming til sykdommen.

Nasjonal veileder / NKT: «CFS/ME er en tilstand uten sikker og entydig etiologi. (…) Årsakene er sammensatte. Sykdommen oppstår i et samspill mellom biologiske og psykososiale faktorer.»

Live Landmark (NHI): «ME bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress.»

Diagnosekoder & Norges sammenblanding av ulike pasienter

Diagnosen for «mentalt og fysisk stress» heter nevrasteni (F48.0). Diagnosen ble klassifisert som en nevrose i 1968 og er registrert under psykiske lidelser i WHO. I ICD-11 blir nevrasteni erstattet av «Bodily distress disorder» – kode 6C20.

Bjarte Stubhaug, som har doktorgrad i nevrasteni, uttalte i 2001 at 5-6% av befolkningen lider av dette. Ifølge Norges ME-forening er det kun 0,2 – 0,4% av befolkningen som rammes av ME (G93.3).

ME/CFS og Postviralt utmattelsessyndrom (G93.3) har vært registrert under nevrologiske sykdommer i WHO siden 1969. Diagnosen får ny kode i ICD-11 – 8E49.  

Norge sidestiller overnevnte diagnoser. I legenes håndbok er nevrasteni oppført som synonym til ME/CFS og PVUS. Fysisk og psykisk stress er også nevnt som en mulig utløsende faktor (vedlegg 1).

Se evt. mer her: «SOS! Diagnosefesten er gått over styr!» og «Legeforeningene svikter ME-syke.»

Foredrag med Landmark

Høsten 2018 deltok jeg på et foredrag med Live Landmark, hvor hun fortalte sin sykehistorie og demonstrerte metoden som hadde gjort henne frisk – og som det nå planlegges å forskes på.  

Hun fortalte hun var blitt frisk da hun innså at hun ikke var rammet av en nevrologisk sykdom, men av en stressrelatert tilstand hun kunne kontrollere selv. Metoden gikk ut på å stoppe seg selv fra grubling, stress og negative tanker ved å gjøre en bestemt håndbevegelse samtidig som hun sa STOPP. Etterpå visualiserte hun frem go’følelsen ved å tenke på noe hyggelig.

Cred: The Secret 365. Ikke del av bekymringen.

Hva er LP?

LP omtales som alt fra viktig behandling mot ME, ikke behandling mot ME, mentalt treningsprogram, mentale teknikker, stressmestring, selvhjelpskurs, kognitiv terapi (KAT), ikke terapi og sjamanisme.  Landmark sammenligner det også med slankekurs; «Resultatet er opp til den enkelte.»

«LP ble utviklet for personer som av ulike årsaker var fastlåst i negative mønstre eller situasjoner som de ikke kom seg ut av gjennom andre tiltak,» skriver Norsk Forbund for LP-instruktører på sin side.

Skissen er basert på uttalelser fra pasienter som har deltatt på LP-kurs.

Behandling eller ikke behandling?

«Dette er ikke en behandlingsform, kur eller terapi. LP er et treningsprogram basert på menneskets fysiologi,» skriver Kristin Blaker, leder for forbundet, på sin private hjemmeside.  

I 2012 ble Live Landmark intervjuet av Dag og Tid. Her forteller hun at LP handler om å endre sinnstilstand, få bedre livskvalitet og at dette er uavhengig av diagnose:  

«I medisinen diskuterer dei framleis om ME er ein psykosomatisk eller somatisk sjukdom. Dette pregar òg syna på behandlinga. Har den diskusjonen ingen konsekvensar for verdien av LP?

Nei, fordi LP ikkje er ei behandling for ME.»
KAT eller ikke KAT?

Oppe til venstre: erstatter Tweet om KAT delt i bekymring. Høyre: ikke del av bekymring.

The Secret & LP

LP har også flere likhetstrekk til budskapet i den spirituelle boken og filmen The Secret (vedlegg 6):

 • Det er stress og negative tanker som er årsak til sykdom
 • Man skal ignorere symptomer, ikke snakke om sykdom og si til seg selv at man er frisk
 • Alt man fokuserer på får man mer av, også sykdom/symptomer
 • Visualisering av positive følelser helbreder sykdom og fører til et «liv man elsker»
 • LP har «stoppknapp» imens The Secret har “feeling-happy-button”
 • Metoden virker bare hvis man tror på den

Konsekvenser

Selv om LP angivelig ikke er behandling mot ME, blir kursdeltakerne likevel fortalt – av instruktører uten helsefaglig bakgrunn – at de kan bli friske av ME om de er motiverte og tror på metoden. Samt at ME er noe de gjør og ikke en sykdom de har. (vedlegg 7)

Det er kjent at minst ett barn (13 år) har forsøkt å ta livet sitt etter LP-kurs (2011).

En far og terapeut med tilleggsutdanning innen kognitiv terapi, skrev at å utsette barnet sitt for LP-kurs var en stor feil og et overgrep:

«“Nå gjør du ME” er neppe den beste meldingen til en ungdom som lurer på hvorfor i alle dager han har blitt rammet av en uforklarlig, smertefull og livsbegrensende sykdom?

“Hvis du ikke blir bedre er det kun fordi du ikke bruker metoden riktig” – og dermed var det hans egen skyld at han lider av en alvorlig sykdom!»


Hvorfor risikerer ME-syke å bli verre av LP-kurs?

Jeg fikk ME som direkte følge av Denguefeber i 2015. Siden den gang har jeg vært immun mot nye virus. Jeg får også melkesyrenivå tilsvarende hard trening kun av å sitte i ro og bruke hjernen. Begge deler nevnes i innlegget «SOS! Diagnosefesten er gått over styr!» (2019)

Våren 2020 kom en studie som for første gang viser at det foregår en antiviral aktivitet i blodet til ME-pasienter. Dette fører til et kronisk aktivert immunsystem (cell danger response), som igjen gir immunitet til andre virus, men på bekostning av mitokondrienes funksjon (cellens energifabrikk).

Se mer her:

Studien er ny og liten, men beskriver mitt og andre pasienters sykdomsbilde.

Minst 4 studier viser at noe er galt i pasientenes blod. Studiene viser at celler fra ME-syke oppfører seg normalt i blod fra friske, imens celler fra friske oppfører seg unormalt i pasientenes blod. 

Flere studier viser også at noe er galt i pasientenes immunsystem. Immunolog Derya Unutmaz (leder Jackson Lab, som finansieres av NIH) uttalte til Medscape i 2019:

“When I look at the data, there’s something biologically terribly wrong with these people. I studied HIV for many years. This is the type of thing you would see in HIV-infected people.”

For info. om symptomer på CFS/ME se Open Medicine Foundation og Oxford University.

[Dokumentasjon på personlige laktatmålinger, beskrivelse av sykdomsforverring ved vedvarende høye laktatnivå og relevante studier ble delt i vedlegg 8.]

Kunnskap?

Flere i prosjektgruppen til den planlagte LP-studien har investert sin status, karriere og prestisje i å hevde at all utmattelse er ME/CFS, og at pasientene kan kurere seg selv.

Dette avviker både fra WHO sin definisjon av ME/CFS, andre lands tilnærming og forskningsresultat. Det bidrar også til bekymring for at det velges studiedeltakere som skal bekrefte deres teori.

Skjermdumper fra Twitter. Vogt er leder for Recovery Norge, som er studiens brukerorganisasjon.

Prof. Kennair [prosjektleder] uttalte til Dagbladet at «ME-syke trenger kunnskapen som denne studien vil gi.»

Men på hvilken måte vil resultatet fra LP-studien være representativt for ME-syke, når det er ulike pasienter som får samme diagnose? Når det kun er motiverte pasienter som får delta? Og når metoden avhenger av at man tror- og sier man er frisk for at den skal virke?

Landmark har ved minst to anledninger også uttalt at den høye kursavgiften (kr. 16 500,-) er en sterk motivasjonsfaktor for å lykkes (Dagens Medisin og Dag og Tid). Denne faktoren bortfaller i studien og ved offentlig godkjent behandling.

Forskning i andre land

En gjennomgang av forskningslitteraturen konkluderte i 2015 med at ME/CFS er en alvorlig, kronisk multisystemisk sykdom. Det har bidratt til økt investering i forskning, som vil gi flere svar fremover:

Men i Norge støtter myndighetene og store deler av Helse Norge forskning på et selvhjelpskurs a la The Secret, for å undersøke om manipulering av pasientenes sinnstilstand kan kurere ME/CFS – selv om LP ikke er behandling for noen sykdom – selv om forskning viser at ME/CFS er en biologisk sykdom – og på tross av pasientenes rapporter om forverring.

Det kan tolkes som at mange her i Norge har latt seg manipulere av en kommersiell aktørs lobbyvirksomhet.

Som lekperson og ME-pasient i 5 år kan jeg ikke se at denne studien vil resultere i annet enn en katastrofe for pasientene (G93.3) og svekke Norges fremtidige omdømme.

REK Midt bør utsette studien til det foreligger en biomarkør som kan skille pasientene fra hverandre.  

Vennlig hilsen
Sissel Sunde

Hva mer visste de?  

Bekymringsmeldingen inneholdt også sensitiv informasjon som er utelatt her, og var av den grunn merket konfidensiell. Den ble likevel sendt videre til LP-prosjektet, og klage er derfor innsendt.

Sammen med denne la jeg ved blogginnleggene «Et historisk vendepunkt» – som omhandler at UK nå anerkjenner ME som en fysiologisk sykdom og advarer mot LP – samt «Noe er galt i ME-sykes blod» og «ME-syke har energisvikt.»

Sitat:

«Over 20 studier viser at en 2-dagers sykkeltest (CPET) kan påvise energisvikt hos ME-pasienter og forklare kjernesymptomet PEM (anstrengelsesutløst sykdomsforverring). Studiene viser unormale laktat- og oksygenverdier dag 2. Minst 7 forskningsgrupper knytter energisvikten til pasientenes blod.

Er det forsvarlig å la kursinstruktører uten helsefaglig bakgrunn fortelle syke mennesker – med påvisbar energisvikt – at de egentlig ikke er syke? Men kan tro, tenke og visualisere seg friske?

De svarte at studiene ikke ville bli vurdert da klagefristen var utgått.

Norge vil bedras

REK Midt skal være samfunnets vaktbikkje og beskytte forskningsdeltakerne, men det var ME-samfunnet som påtok seg det ansvaret gjennom en rekke bekymringsmeldinger og klager. Uten å bli lyttet til. Så nå blir det opp til den Nasjonale forskningsetiske komiteen å ivareta første bud: “First do no harm.”

«Det er egentlig en skandale. Pasientene har møtt en mangel på respekt rett og slett fordi vi har manglet kunnskap. Det verste er at vi heller ikke har jobbet så hardt for å få den kunnskapen» sa statsminister Erna Solberg i 2015.

10 år etter stortingspolitikernes appeller er det New Age og LP som gjelder.

Men ingen skal kunne si at de ikke visste.

Hilsen Sissel

Cred: Lori Madeira

5 thoughts on “Hva REK Midt visste

 1. Du har mange veldig gode poenger her, Sissel. Jeg har spesielt sans for hvor tydelig du påpeker hvor inkonsekvente LP-tilhengerne er når det gjelder å kategorisere metoden på. Når de mener at det taler til deres fordel at det likner på kognitiv terapi, er det plutselig ikke måte på hvor likt det er KAT. Når det derimot ikke gjør det, er det plutselig et helt annet program, noe som er mer viderekomment og moderne.

  Det må vel snart være så mange ulike definisjoner som er skapt på hva LP er at man ikke lenger kan telle dem på¨to hender. Siste eksempel på dette var det da Live skapte den nyeste definisjonen, da hun snakket med Nina Kristiansen i forbindelse med saken om klagene på LP-studien på forskning.no. Da var LP plutselig blitt til “avspenning og psykoedukasjon” ( https://forskning.no/medisinske-metoder/studie-pa-kurs-for-me-pasienter-vekker-strid/1787831 ). Avspenning er en konkret metode for å få muskulatur til å slippe på spenninger, og har ingen verdens ting med LP og gjøre. Så her regelrett løy Live Landmark Nina Kristiansen rett opp i ansiktet.

  Det er også et interessant faktum at LP-tilhengerne både definerer det som “behandling” og “ikke en behandling”, på en og samme tid! Det er ikke til å unngå at man blir må bli litt imponert over et mentalt treningsprogram som kan inneha to gjensidig utelukkende egenskaper på en og samme tid. Sett i denne konteksten kan jeg forstå at opphavsmannen Phil Parker har valgt å kalle programmet for “powerful and magical” ( https://tjomlid.com/2010/07/13/en-analyse-av-the-phil-parker-lightning-process/ ), fordi det er jo noe magisk og mektig over noe som kan oppheve logikkens regler.

  Hvis LP nå blir frarådet av NICE, har jeg et forslag til hvordan LP-coachene kan komme seg rundt dette på. Hva med å foreta det man i markedsføringens verden kaller en “rebranding”? Hva med å omdøpe det til rett og slett “Schrödingers Process”? Det gjenspeiler jo både hvor vitenskapelig tilhengerne mener at det er, samt får understreket det imponerende ved at det på en og samme tid innehar to egenskaper som oss vanlige dødelige ville tro at var gjensidig utelukkende.

  Liked by 1 person

 2. Forøvrig, det sier mye om Wyller at han sier: «Når dokumentasjonen er på plass, vil det offentlige kunne godkjenne LP og dekke behandlingen.»

  Når og ikke hvis. Han vet allerede at svaret kommer til å bli positivt, altså. Det er jo på en måte ikke så overraskende. De fleste som har tittet på studiedesignet har vel skjønt at dette er en studie som er designet for å påvise effekt, ikke undersøke om den er der. Men det er sjelden man ser LP-tilhengerne såpass eksplisitt og ærlig vise fram at de allerede har trukket en konklusjon i et spørsmål som ikke er undersøkt empirisk ennå, Live prøver ihvertfall å skjule det litt mer, ved å si “hvis vi ser effekt” og ikke “når vi ser effekt”. Selv om hun vel allerede vet at studien etter all sannsynlighet vil bli positiv, det var jo derfor hun tok de metodiske valgene hun tok.

  Liked by 1 person

  1. Tusen takk for mange gode innspill, SC, og beklager sent svar. Du har mange bra poeng! 🙂

   Jeg hørte nylig på et gammelt opptak av prof. Ron Davis, hvor han gir status på ME-forskning (2019). https://youtu.be/rtVtH-cwhBY Her sier han bl.a. at forskning handler om å motbevise ens egen hypotese, å forsøke å bevise at man tar feil. Men en slik forskningsetikk gjelder visst ikke for LP-studien… Det er mye politikk og penger i helse, dessverre.

   Mvh
   Sissel

   Liked by 1 person

   1. Ja, dette med at man skal forsøke å motbevise en egens hypotese, istedenfor å bekrefte den, er jo en grunnleggende bærebjelke i vitenskapsfilsofien, kjent som Poppers falsifikasjonsprinsipp. Karl Popper har vært kanskje den mest kjente tenkeren innenfor vitenskapsfilosofi, og han er fortsatt sentral den dag idag i lærebøker om forskningsmetode. Han mente at forskjellen på pseudovitenskap og vitenskap er at i førstnevnte er man ute etter å bevise at man har rett og og i sistnevnte er man ute etter (og veldig åpen for) å se om man tar feil.

    Det er ingen tvil om hva han hadde kalt denne “forskningen”. Tydelig at en del forskere burde ta om igjen førsteårskurset i forskningsmetode, fordi dette er jo sånn man lærte der. Merkelig å se at leger med doktorgrad og professorer(!), som jo burde vite bedre, hopper bukk over grunnleggende prinsipper for pålitelig forskning og heller løper alternativbehandlerne sitt ærend.

    Håper ikke dette prosjektet er talende for nivået på resten av den forskningen som gjøres i Helse-Norge, isåfall er det svært lite tillitsvekkende.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s